Kronikk: Norsk økonomi etter boomen, bølgen og boblen

Valgets seierherre overtar et Norge med sterkt omstillingsbehov etter at noen unike vekstdrivere ebber ut. Disse driverne har gjort at Norge i perioden etter tusenårsskiftet har konkurrert om tetposisjonen i levestandard og verdiskaping per person BNP på globalt nivå. Dette skyldes noen unike forhold som kan bli svært vanskelig å reprodusere de kommende tiår.

 

Abcnyheter

 

Grønn støtte i EU

Det er gjennomført mange reformer av EUs felles landbrukspolitikk (CAP). Bygdeutvikling og bærekraftig produksjon har kommet stadig høyere på dagsorden. Spesielt i inneværende periode 2014 – 2020, hvor det er innført nye obligatoriske tiltak rettet inn mot miljø, klima og bygdeutvikling. Rapporten ser nærmere på innføringen av det Kommisjonen kaller «grønne arkitekturen».

 


Rapport 12 - 2017 EUs landbrukspolitikk 2014–2020

r12

Ny rapport om engdyrking og grovfôrkvalitet

Økt grovfôrkvalitet er viktig for å øke norskandelen i fôrrasjonen og få en bedre utnytting av norske ressurser, samtidig kan det gi redusert kraftfôrbruk og lavere metanutslipp. Rapporten undersøker hvordan melkebønder prioriterer grovfôrdyrkinga på sin gård, og ser på mulige flaskehalser og forbedringspotensial. Prosjektet er finansiert av Klima- og miljøprogrammet til Landbruksdirektoratet.

Rapporten er skrevet av Astrid Een Thuen og Torbjørn Tufte

 

Rapport 11 - 2017 Engdyrking og grovfôrkvalitet 

Rapport 11 - 2017 Tabellrapport 

Rapport 11 - 2017 Plansjesett

 
rappport11-17

Politikerundersøkelsen 2017

Valgkampen er i full gang. Vil du vite hva listekandidatene til de forskjellige partiene mener om landbruk? Rapporten Politikerundersøkelsen 2017 gir svar på det. Her kan du lese hva de mener om landbruk over hele landet, synspunkter på bøndenes inntektssituasjon, landbrukssamvirket, klima og EU og EØS. God lesing.

 

Rapporten er skrevet av Hanne Eldby ved AgriAnalyse på oppdrag fra Norges Bondelag.

 

Rapport 10 - 2017 Politikerundersøkelsen 2017 (web)

Verdiskaping i landbrukets verdikjede i Akershus og Oslo

DSC_0769 ku og kalv på beite

Landbruket i Norge er en svært produktiv næring. Produktivitetsutviklingen for landbruket i Akershus og Oslo viser at antallet jordbruksbedrifter fortsetter å gå ned, mens produksjonen av kjøtt og melk i regionen har stabilisert seg, noe som indikerer at næringen i regionen fortsatt er en produktiv næring. Utfordringen framover er usikkerhet knyttet til kornproduksjonen, underdekning på storfekjøtt og usikkerhet knyttet til utvikling i melkekvoter i regionen.

Rapport 7 - 2017 Verdiskaping i landbrukets verdikjede i Akershus og Oslo

Velferdstiltak hos pelsdyr

mink som leker - korrigert

Stortinget har vedtatt å opprettholde pelsdyrnæringen under forutsetning av at den drives bærekraftig og uten at reglene for pelsdyrhold blir så omfattende at produksjonen ikke er lønnsom. Norilia har sagt seg interessert i å være med i et FoU-prosjekt for å se på muligheter for å bruke bein fra storfe som «spiselige aktivitetsobjekter» for mink og rev.

 

Notat 3 - 2017 Velferdstiltak hos pelsdyr

Matvareimporten trues og gjør oss sårbare her i Norge

Chr. Anton Smedshaug fra AgriAnalyse var på Ekko fredag 4. august for å diskutere hvordan matvareimporten trues og gjør oss sårbare her i landet.

Hør innslaget HER 

 

Årets jordbruksforhandlinger

Det ble brudd i årets jordbruksoppgjør. AgriAnalyse er med i Studio 2 i P2 og diskutererer norsk jordbruk, praksis ved brudd og sammenligner med internasjonale forhold.

 

Hør hele innslaget HER 

 

Hvordan skape ny industri i Norge?

AgriAnalyse og Chr. Anton Smedshaug deltok på Agendamorgen på det nye Kulturhuset 26. april.

 

Mens Sverige og Danmark investerer voldsomt i ny industri, er Norge i dag en sinke. Oljeinntektene synker. Vi må sørge for at det finnes kapital og gjøres investeringer som skaper nye industribedrifter og arbeidsplasser Norge kan tjene penger på.

Hva er status? Hvor skal framtidas arbeidsplasser komme? Hvor mye av samfunnets investeringer går til fastlandsindustrien? Hvilken rolle skal politikken og staten spille? Er næringsnøytraliteten død?

Møtet ble arrangert i samarbeid med Norsk Skogeierforbund.

Les "Rikere og renere - ny industri for velferdsstaten", skrevet av Chr. Anton Smedshaug og Margaret Eide Hillestad :her

 

Dagsavisen 03.05.17. Ingen lysning for skogindustrien

 

Møte om forsvars- og beredskapspolitikken

AgriAnalyse og Chr. Anton Smedshaug deltar på et åpent møte torsdag 20.april kl.19.00 på Terningen Arena på Elverum. Temaet for møte vil være «Hvordan sikre et trygt Norge, Sikkerhet og Beredskap i vår tid»
Tidligere forsvarssjef Harald Sunde og  partileder Trygve Slagsvold Vedum holder også innlegg. Hedmark Senterparti står som arrangør. 

Utgangspunktet for AgriAnalyses innlegg vil være rapportene «Korn og Krise», «Korn og konjunktur 2017» og «Selvforsyning av mat og arealbruk», samt boka, «Kan jordbruket fø verden?» 

 

Les "Korn og Krise" HER 

Les "Korn og konjunktur 2017" HER 

Les "Selvforsyning av mat og arealbruk" HER 

Les mer om "Kan jordbruket fø verden" HER 

 

Korn og Krise

Næringskomiteens innstillingen til Jordbruksmeldingen Meld. St. 11

Næringskomiteens innstillingen til Jordbruksmeldingen Meld. St. 11 (2016-2017) "Endring og utvikling" ble lagt fram 6. april. I dette radioninnslaget blir enigheten mellom regjeringen og støttepartiene presentert og kommentert, bl.a. av AgriAnalyse.

 

Hør hele innslaget HER 

 

Stortingsmelding 11

Ny rapport: Klima som finansiell risiko

Klimapolitikk, klimaendringer og teknologiske kvantesprang vil føre til store endringer de neste tiårene. Ny rapport fra Norsk Klimastiftelse belyser hvorfor klimarisiko heretter må legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging.

 

Blant flere har Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse bidratt med synspunker.

 

Les hele rapporten HER 

 

Klima som finansiell risiko

Løsdriftskravet - fylkesrapport Hordaland

 

I 2016 gjennomførte AgriAnalyse en utredning om løsdriftskravet, byggekostnader og forventet status i 2024. I sammenheng med dette prosjektet ble det utarbeidet en fylkesrapport fra Hordaland, som ser nærmere på problemstillinger knyttet til fylket.  Forsidebilde Hordaland

Løssdriftskravet - fylkesrapport om Oppland

Krav om løsdrift i storfehold innebærer at kyrne, i motsetning til i båsfjøs, har relativt fri anledning til bevegelse i husdyrrommet. I 2016 gjennomførte AgriAnalyse en utredning om løsdriftskravet, byggekostnader og forventet status i 2024, hvor en samtidig så spesielt på utfordringene i Oppland fylke. Rapportforside

AgriAnalyse diskuterer utviklingstrender i vår tid

Senterpartiets landsmøte, og de trender som for tiden løfter partiet, ble diskutert mot generelle utviklingstrender som gir endring i vår tid i NRK P2 Ytring, søndag 26. mars. AgriAnalyse var med på diskusjonen, med basis i den nye boka til Bård Vegard Solhjell: "Uro. Ei historie om Norges framtid".

Hør hele innslaget HER 

Løsdrifts i norsk storfehold - De lavthengende fruktene er høstet

AgriAnalyse gjennomførte i 2016 en utredning om løsdriftskravet, byggekostnader og forventet status i 2024. Utredningen viste at 34 prosent av melkeprodusentene og 55 prosent av ammekuprodusentene var organisert som løsdrift. I forbindelse med utredningen ble det også utarbeidet to fylkesrapporter,én fra Hordaland og én fra Oppland, som så nærmere på problemstillinger knyttet til disse fylkene. Du kan laste ned rapportene ved å følge linkene under:

 

forsideR117

Nytt notat om ringvirkninger av strukturendringer i Oppland

 

Notatet ser på ringvirkninger av mulige strukturendringer i jordbruket i Oppland, og effekten av investeringsstøtten som ytes til gårdsbruk gjennom Innovasjon Norge, samt å prøve ut analyseverktøyet Panda.

 

Notat1

Diskusjon om sultkatastrofen på Afrikas Horn

Mandag 13. mars var AgriAganlyse gjest i debutsendingen til Studio 2 på NRK P2.

Her ble den på pågående sultkatastrofen på Afrikas Horn diskutert.

 

Innslaget kan høres HER 

 

Afrika. Kilde Utviklingsfondet
                  Kilde: Utviklingsfondet

Den norske landbruksmodellen - ny rapport

I 1950 ble Hovedavtalen for jordbruket formalisert, og året er et merkeår for utviklingen av den norske landbruksmodellen. Modellen bygger på et forpliktende samarbeid mellom staten og jordbruket i utformingen av landbrukspolitikken. Til grunn ligger fire prinsipielle stolper: importvern, eiendomsregelverk, forhandlingsinstituttet og markedsregulering. Stolpene ble konsolidert med Hovedavtalen i 1950, og har etter den tid blitt videreutviklet og styrket.

Torbjørn

 

 

Rapporten kan du lese her!

 

 

Verdiskapning fra pelsdyrnæringen

Regjeringen har lagt fram en melding til Stortinget der den går innfor videre drift, men innen et endret regelverk. Balansegangen mellom regelverket for dyrehold og lønnsomhet i næringen vil avgjøre pelsdyrholdets framtid. Pelsdyrnæringen bidrar med rene eksportinntekter til Norge, som årlig utgjør omlag 500 millioner kroner i valutainntekter. Næringen bidrar til å redusere avfallsmengden i matindustrien, og den er en viktig distriktsnæring spesielt i Rogaland, et område som er hardt rammet av fallet i oljepris.

 

mink i hånden

 

 

Notatet kan du lese her!

 

Kronikk i Nationen kan du lese her!  

 

Økonomisk vekst i Afrika

Afrika står overfor en rekke utfordringer i det 21. århundre. Fattigdom er fortsatt utbredt, og kontinentet produserer ikke nok mat til egen befolkning. Befolkningen forventes å dobles fra 1,2 milliarder i 2015 til 2,5 milliarder i 2050. Samtidig pekes Afrika på som et av de mest sårbare kontinentene for klimaendringene på grunn av den høye risikoen for endrede produksjonsforhold og den svake tilpasningsevnen. Kontinentet har en høy andel småbønder. Opp mot 80 % av befolkningen livnærer seg av jordbruket i større eller mindre grad. Til tross for det må mange av disse likevel kjøpe mat for å dekke egne behov, fordi arealet er lite og produktiviteten lav.

Med landbruk som bilde

Hvordan kan småbøndene øke sin matproduksjon på en bærekraftig måte? Og hvilken rolle spiller landbruket i å redusere fattigdom? Dette er to av problemstillingene diskutert i rapporten «Med landbruk som middel: Økonomisk vekst i Afrika», skrevet på oppdrag fra Utviklingsfondet.

 

Rapporten kan du lese her!

 

Chr. Anton Smedshaug, AgriAnalyse, og Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet, har skrevet en kronikk der utenriksminister Børge Brende oppfordres til å sikre at minst ti prosent av bistanden går til jordbruk.

 

Du kan lese kronikken her!

Verdien av norsk mat

Tankesmien Agenda og AgriAnalyse har jobbet sammen om prosjektet «Verdien av norsk mat». Prosjektet har resultert i følgende notat:

 

Perspektivnotat - Verdien av norsk mat

Kronikk: Fem grunner til å fortsette å produsere mat i Norge

 

Du kan lese mer om prosjektet på Tankesmien Agenda sine hjemmesider.

 

I den forbindelse er det gjennomført en meningsmåling i befolkningen, for å finne ut hvilke holdninger befolkningen har til ulike sider ved norsk matproduksjon.

AgriAgenda

 

 

 

Perspektivnotat: Meninger om norsk mat

 

Tabellrapport fra spørreundersøkelsen

 

Dagsavisen (4. mai 2015) Er norsk mat for dyr?

 

 

Landbruksbarometeret 2015

issuu.com/merkurgrafisk/docs/landbruksbarometeret_2015?e=13799334/12474462

 

 

Landbruksbarometeret lanseres for

andre gang i år. Barometeret gir en

samla framstilling av norsk landbruks løpende utvikling. Vi synliggjør omfanget av næringen for å vise hva landbruket bidrar med i samfunnsøkonomien. I tillegg undersøker vi utviklingen i bondens forventinger og oppfatning av egen situasjon. Vi tar tempen på norsk landbruk!

 

 

 

 

Web-utgave

 

Her kan du åpne rapporten med Pdf:

Landbruksbarometeret 2015 

 

 

 

 

Om AgriAnalyse

AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål knyttet til landbruk og politikk. Vi arbeider med nasjonale, internasjonale og organisasjonsinterne problemstillinger innenfor våre prioriterte satsingsområder.

 

Vi som jobber i AgriAnalyse har tverrfaglig bakgrunn, og har kompetanse fra flere ulike samfunnsvitenskaplige og landbruksfaglige tradisjoner. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål, kommentarer eller aktuelle temaer du eller din virksomhet ønsker å utrede.

 

På våre nettsider finner du:

AgriAnalyse eies av Norsk Landbrukssamvirke (70 prosent) og Norges Bondelag (30 prosent).


AgriAnalyse om EU

LU om EU 


NYHETER